Đưa việc học và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên

Đưa việc học và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã đã đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả và trở thành công việc thường xuyên, đã tạo sự chuyển biến tích cực, quan trọng trong nhận thức và hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị; trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thị xã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy; lựa chọn nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy đảng các cấp căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của thị xã, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư; tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với điều kiện thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần làm cho toàn Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương, tham nhũng, lãng phí, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ chí Minh; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Những kết quả tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Năm 2017, Mỹ Hào là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Ngày 13/3/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào trực thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba. Năm 2020, có 08 tổ chức Đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4.215 đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Bài, ảnh: Việt Liễu